สพม.36 เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา  ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 ตุลาคม  2562 เวลา 08.40 น. นางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และคณะ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา  ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว