สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่  8  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดำเนินการพิจารณาและเรียงลำดับความสำคัญและจำเป็นของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2