สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู เรื่อง การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู เรื่อง การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562 แบ่งออกเป็น 3 รุ่น โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ แบบจำลอง เกมส์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนจากโรงเรียนขยายโอกาส จาก 54 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 232 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา นทีศิริกุล กศจ.ร้อยเอ็ด มาบรรยายและพบปะ ผู้เข้าอบรม วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมเกษตรวิสัย โรงแรมวันโอวัน แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3