สพม.36 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36   ครั้งที่ 1/ 2553  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ที่ได้รับรางวัล  “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง  ระดับเงิน”  โดยได้รับการคัดเลือก และประกาศรางวัล จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว