ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ.โรงเรียนบ้านเตาไห เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2