สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมบุคลากรหมดตัวเพื่อแจ้งข้อราชการและแนะนำบุคลากรใหม่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรท่างการศึกษาในสำนักงานฯ มอบนโยบายและข้อราชการเพื่อรับทราบร่วมกัน และข่้อราชการจากรองผู้อำนวยการฯและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการนี้ ได้แนะนำบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1.นางสาวธัญญลักษณ์ มณีฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มอำนวยการ 2. นายณัฐพล จุลเพ็ชร นักวิชการคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. นางสาวนิตยา อุทัยพันธ์ุ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 4.นายพนม นอมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 5.นางสาวขวัญหญิง ม้านสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 6. นางสาวพชรกมล สมทบ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)