สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21

เมื่อ 26 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทรงเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ในการนี้ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมและเป็นกำลังใจลูกเสือในสังกัดที่เข้าร่วมงานชุมนุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือโลก สำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดแบบสากล มีลูกเสือ เนตรนารี ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมชุมนุมฯ ประมาณ 12,000 คน ภายในงานมีกิจกรรมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ สอดคล้องกับนโยบายการทูตทางวัฒนธรรม นโยบายฟื้นฟูกิจการลูกเสือให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกที่ดี สร้างลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่เวทีสากล