สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประเภทผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C) โดยมีข้าราชการครูในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 และสังกัดอื่น ผ่านการฝึกอบรมฯ ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เจตคติทางลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบี้องต้น จำนวน 70 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถนำความรู้และทักษะทางลูกเสือสำรอง ไปใช้ในการฝึกอบรมและสอนลูกเสือสำรองในโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางลูกเอสำรอง สามารถนำไปพัฒนากิจการลูกเสือให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป และ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถทำหน้าที่ผู้กำกับหรือรองผู้กำกับลูกเสือสำรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ