สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมทางไกล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2562

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมทางไกล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 2 โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมทางไกลและถ่ายทอดสด และแจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมทางช่องทาง YouTube พิมพ์ค้นหา “สพป.สิงห์บุรี” คลิก “ถ่ายทอดสด” โดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้ – การนำเสนอนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 1. ระดับอนุบาล เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 2. ระดับประถมศึกษา 1. ปลูกฝังความมีวินัยทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ๒. เรียนภาษาไทยเน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๓. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น(ภาษาแม่)เน้น เพื่อการสื่อสาร ๔. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดการเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติ ๕. ใช้ดิจิตัลเป็นเครื่องมือการเรียน ๖. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน ( Coding ) ๗. พัฒนาครูให้มีความชำนาญการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ ๘. จัดให้มีโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ๑. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ ๒. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ – นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี- พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๑. ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) ๒. สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ ๔. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ๑.ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆหนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด ๒. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ( Digital Learning Platform)เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนวางแผนการจัดการศึกษา รับนักเรียน จัดการศึกษา จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑.จัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๒. จัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ๓.บูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา นโยบาย ผอ.สพป.สิงห์บุรี 1. การนิเทศภายใน 100% 2. นโยบายโรงเรียนสะอาด 3. นโยบายโรงเรียนปลอดภัย 4. การย้ายผู้บริหารและครูผู้สอนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 9. งานวิ่งมินิมาราธอน SUZUKI SINGBURI โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ วัดพิกุลทอง