สพป.เลย เขต ๒ ลงนามความร่วมมือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ประเทศอินโดนีเซีย

วันจันทร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ระหว่าง นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  และ Miss Paulina,M.PD ผู้อำนวยการสำนักประสานงานระหว่างประเทศ และ Mr..Andi Ahmad Rahim ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการบริการสังคม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์  ประเทศอินโดนีเซีย  โดยนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ เป็นนักศึกษาชาย จำนวน ๒ คน นักศึกษาหญิง จำนวน ๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑ คน  มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  จำนวน ๑๑ โรงเรียน เป็นเวลา ๑ ภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระดับนานานาติ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เป็นการเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยน นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการอบรม ประชุมสัมมนา และการอภิปรายในประเด็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความตระหนักร่วมกันด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ