สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ (Big Data System)

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้องด้วยรองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่มสพป.ยโสธร เขต 2 และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ (Big Data System) ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2