สพม.36 จัดเวทีสะท้อนบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสะท้อนบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.) โรงเรียนพานพิทยาคม 2.) โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 3.) โรงเรียนวาวีวิทยาคม       4.) โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 5.) โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ในการนี้ นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางกุหลาบ ฮ่องลึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้สุขภาวะ ในครั้งนี้ด้วย/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว