กีฬาสัมพันธ์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์เครือข่ายที่ 18  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่  126  (ฝั่งมัธยมฯ)   โดย  ดร.เจริญ   ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และที่สำคัญคือทำให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562 ….ชุลีพร/ข่าว