โรงเรียนวัดโคกอุดม สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดกิจกรรม “เยี่ยมเรือนเยือนห้อง”

วันที่  17  พฤศจิกายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  “เยี่ยมเรือนเยือนห้อง” ของโรงเรียนวัดโคกอุดม  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ชมการบริหารจัดการของผู้อำนวยการโรงเรียน และสะท้อนความคิดเห็นการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมทั้งชมการจัดการเรียนรู้ของครู  ชมผลงานนักเรียนในการสรุปองค์ความรู้และสะท้อนความคิดจากการเรียน  โดยนายภัคพล  นามจิรโชติ  ผอ.โรงเรียนวัดโคกอุดม  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  โรงเรียนวัดโคกอุดม