สพป.ชลบุรี เขต 1 เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาในเขตตรวจราชการที 8 และ 9

วันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 09.00 น.  นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8,9  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ตามนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้แนวคิดในการจัดการศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน  โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม  ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการีที่ 8 เป็นตัวแทนในการกล่าวต้อนรับ
ในการประชุมดังกล่าว กลุ่มตัวแทนจากผู้แทนเขตตรวจราชการที่ 8,9  ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ นำเสนอ ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา ซึ่งเป็นการแชร์ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เก็บเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนเขตตรวจราชการที่ 8,9 (ภาคตะวันออก) ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ผู้แทนจากส่วนกลาง และคณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 รวมจำนวน 70 คน