การแนะนำโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาสื่อความรู้เพื่อลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พร้อมด้วย น.ส.อำภาพร สุภาวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และแนะนำโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาสื่อความรู้เพื่อลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน” เพื่อจะนำไปสู่การทัดทำข้อตกลงร่วมกันในการร่วมมือกันลดปัญหาความรุนแรงจากการใช้สื่อและการรับสื่อของเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ณ  ห้องประชุมดอยตอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ – ข่าว