นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๒

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๒

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาารับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ หลังจากนั้น ได้ดำเนินการประชุมบุคลากรเพื่่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติในการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์
เขต ๑