สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/ประธานเขตคุณภาพการศึกษา

วันที่  27  พฤศจิกายน  2562  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/ประธานเขตคุณภาพการศึกษา  ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้ปรึกษาหารือและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเสนอผลงานเด่นที่เป็นแบบอย่างของสถานศึกษา  รวมทั้งการเก็บข้อมูล/นิเทศ/ติดตามสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา  การเขียนรายงานในการออกนิเทศ  ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2