นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๐,๑๑,๑๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนในการนำเสนอข้อมูลเรื่องคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี