สพม.36 ร่วมรับฟังความคิดเห็นในเวทีประชุมคืนข้อมูลงานสำรวจบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ จ.เชียงราย

วันที่ 29 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายปริญญา รักพ่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ในเวทีประชุมคืนข้อมูลงานสำรวจบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ จังหวัดเชียงราย “ประเมินคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะและความพึงพอใจต่อการโดยสารรถประจำทาง”  ณ  ห้องทับทิม 2  โรงแรมวังคำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว