ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่  29  พฤศจิกายน  2562   เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์  สว่างไสว  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือนธันวาคม  2562  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อทราบสภาพปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่และเป็นการบูรณาการในการทำงานของทุกภาคส่วน  โดยนายวัลลภ  ประวัติวงค์  นายอำเภอกบินทร์บุรี  เป็นประธานการประชุม  จากนั้น  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ได้กล่าวลาในที่ประชุมเพื่อเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  7  ในวันอังคารที่  3  ธันวาคม  2562