สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่  29  พฤศจิกายน  2562  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ครั้งที่ 1/2562   เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   และเพิ่มศักยภาพการติดตาม   ตรวจสอบ   ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   แก่คณะกรรมการ    รวมทั้งร่วมกันศึกษาปัญหา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ที่มีประสิทธิภาพในปีถัดไป   ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2