พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษา จ.เชียงราย ที่ได้รับรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ปี 2561

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี แสดงความยินดีในความสำเร็จและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561    รายละเอียดดังนี้  1. ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่  ได้แก่ เด็กหญิงกชพร หลวงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สังกัด  เทศบาลนครเชียงราย  2. ประเภทสถานศึกษา ได้รับรางวัลจำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้   2.1) ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1   2.2) ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สังกัด เทศบาลนครเชียงราย  2.3) ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  2.4) ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน จำนวน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี  คือ ปี 2553, ปี 2557,และปี 2561   2.5) ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ซึ่งภายในงาน มีนายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมงานได้แก่ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 , รองผู้อำนวยการสำนังกนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 – เขต 4  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนายกเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วม   พิธี ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 80 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย (ขัวพญามังราย) /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว