สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference

โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลงานคัดกรองนักเรียนยากจน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจน  ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยจะนำไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนยากจนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1