สพม.36 เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม และมีคณะส่วนล่วงหน้าจากสำนักพระราชวัง นำโดย นายสุนิติ พรายศรี นักจัดการในพระองค์ สำนักพระราชวัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา  ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และร่วมตรวจสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเตรียมรับเสด็จภายในบริเวณโรงเรียนแม่จันวิทยาคม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ