สพม.36 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565)

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางนิยดา พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย    โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว