สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 รับฟังการชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ 2564

วันที่  12 ธันวาคม  2562  นางผุสดี  ระโหฐาน  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  รับฟังการชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  (Video  Conference)  ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในการวางแผนและการจัดทำแผนการใช้งบลงทุน  ให้มีความเข้าใจและมีแนวทางในการดำเนินการที่ตรงกัน  โดยมีนายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นประธานในการประชุม