วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุริจ” 

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”