สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๒ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑