นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานพิธีเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

.