โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนบนพื้นที่สูง จำนวน 146 โรง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน