สืบสานภูมิปัญญาท้องทุ่งนาคือ “ห้องเรียน”

ด้วย โรงเรียนบ้านโพซอ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเป็นโรงเรียนใน กพด. เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารห่างไกลตามแนวตะเข็บชายแดน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 403 คน ในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนพักนอนประจำ จำนวน 282 คน ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนจึงมีความยากลำบากในการจัดสรรอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน ความทราบถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ท่านจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานข้าวสาร จำนวน 4 ตัน ให้กับทางโรงเรียน (เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบข้าวสารสบทบให้โรงเรียนอีก จำนวน 4 ตัน (เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)

ดังนั้น เพื่อเป็นการมิให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางโรงเรียนจึงทำการเช่าที่ดินของชาวบ้าน จำนวน 4 ไร่เศษ ทำการปลูกข้าวเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันในเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็นการนำไปสู่การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง “ข้าว” อีกประการหนึ่ง และในการดำเนินการครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 50,000 บาท เพื่อการอบรมพัฒนาครูและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำนา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูก พันธุ์ กข 21, หินฟอสเฟต และแกลบดำ จากศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน มาใช้ในการทำนาในครั้งนี้

วันนี้  (14 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนายก่อเกียรติ  สอนสะอาด ผอ.โรงเรียนบ้านโพซอ คณะครู และนักเรียน พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาที่เหลืองอร่าม  เพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนต่อไป