ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จุดที่ 1 ณ ห้องประชุมน้ำอิง ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา โดยมีผู้บรหารสถานศึกษา และคณะครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว