สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เป็นกำลังใจ ผู้บริหาร ครู  นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินงาน ในการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา