โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป.เชียงราย เขต 2 จัดอบรม “หุ่นยนต์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์” (Robot for All) พี่สอนน้อง เล่นหุ่นยนต์ ปี 2

เปิดอบรม “หุ่นยนต์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์” พี่สอนน้องเล่นหุ่นยนต์ ปี 2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย
นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดและปล่อย DRONE ลูกบอล เปิดโครงการพี่สอนน้องเล่นห่นยนต์ ปี 2 “หุ่นยนต์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์” (Robot for All)

โดยมีนายเจษฎา แซ่หาง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น กล่าวรายงาน นายสิทธิโชค แซ่พร่าน ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เจ้าของโครงการฯ ร่วมกับ บริษัท รีพลับบลิคซัพพลาย จัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์หุ่นยนต์รูปแบบต่างๆ รู้จักโครงสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม และทำงานร่วมกันเป็นทีม

เพิ่มโอกาสให้กับโรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่สูงห่างไกล ได้พัฒนาความคิดเชิงระบบด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บูรณาการร่วมกับ STEM ศึกษา ต่อยอดสู่ Thailand 4.0 มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น 9 ทีม 21 โรงเรียน จาก สพป.เชียงราย เขต 2 ต่างเขต และต่างจังหวัด มาทำการประกวดแข่งขันหาผู้ชนะเลิศ

แบ่งเป็นประเภท DRONE RACING 2018 มีโรงเรียนสมัครมา จำนวน 9 ทีม และชนะเลิศ Under Water Robot 2018 มีโรงเรียนสมัครมา จำนวน 22 ทีม จัดระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย.2561 นี้ ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต