สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดงานนิทรรศการวิชาการและทักษะอาชีพ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการทักษะวิชาชีพ  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ  และทักษะพื้นฐานอาชีพของนักเรียน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน กับชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีคุณลักษณะนิสัยการทำงาน และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เพื่อต่อยอดไปเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ในอนาคต