ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษา NT ป.๓

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ และคณะรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษา NT ป.๓ ซึ่งตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์
ด้านภาษาไทย ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
(NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป