การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  2 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนฯ รวมทั้งยังเป็นการหารือถึงกรอบ แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2