สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธาน ในประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมท่าฉางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการฯทราบและรายงานผลการปฎิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในปีที่ผ่านมา ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2