พัทลุง 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เขตตรวจราชการที่ 5

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of referance :TOR) การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2563) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 5 และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ในจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1

ศริราณี พรหมบังเกิด