สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการนำหน่วยการเรียนรู้ไปสู่ห้องเรียน

            วันที่ 13 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น.  นายสำราญ  อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยการเรียนรู้การปลูกฝังและการแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปราจีนบุรี  เขต 2  ซึ่งการอบรมเพื่อปลูกฝังและการแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  โดยแต่งตั้งคณะครูผู้สอนจำนวน  30  คน  และคณะศึกษานิเทศก์มาอบรมเพื่อปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2