สพม.36 จัดกิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day)

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (Big Cleaning Day) ณ บริเวณอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีข้าราชการและบุคคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ลดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองในอากาศ (ลดค่า PM 2.5)  2.) ป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  3.) ลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงราย  4.) เสริมสร้างสุขภาวะให้แก่ผู้มาใช้บริการ ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว