สพป.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2561ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี สืบเนื่องจาก สพป.สิงห์บุรีได้กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและเป็นไปในทางทิศเดียวกัน