สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 11/2563

      วันที่ 23 มีนาคม  2563   นายสุชีพ ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา   และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี   มีระเบียบวินัย   รู้หน้าที่   มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บุคลากรยืนแถวห่างกัน 1 เมตร