ประชุมคณะกรรมการและดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายปริญญา รักพ่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองต่อสภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน และบริบทสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมลักษวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว