ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ณ โรงเรียนพานพิทยาคม

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงศ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางดวงมณี แก้วสระแสน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ น.ส.กนกพร จีระวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี นางก่องกาญจน์ เดชผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว