การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา,นายคเณศ พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม,นางบุญญธิดา คชรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายเอกอนันต์ กิมภากรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตรวจติดตามการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ของ น.ส.ปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ณ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ขำนาญการ