ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ของ สพม.36

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทารการศึกษา และเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563 ) ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว