สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รับมอบทุนการศึกษา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน (1,000 บาท 3 ทุน, 2,000 บาท 2 ทุน และ 3,000 บาท 15 ทุน) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถัวน) จาก ดร.ประภาศรี รัชตะปิติ และคณะ ที่มอบให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อเป็นทุนการศึกษา ในการนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอขอบคุณท่าน ดร.ประภาศรี รัชตะปิติ และคณะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์น้อง ๆ เยาวชนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง