สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบโล่ เกียรติบัตรรางวัลดีเด่นแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบโล่ เกียรติบัตร แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู รางวัลดีเด่นต่าง ๆ ดังนี้
1.โล่ประกาศเกียรติคุณ นางสาวเจนจิรา เย็นขัน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น ครูผู้ประพันธ์เพลงมาร์ช สพป.พิษณุโลก เขต 2
2.เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561 รางวัลยอดเยี่ยมระดับ สพฐ. ร.ร.ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ขนาดกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง รางวัลดีเด่น โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านหนองดู่ โรงเรียนบ้านท่ายาง ขนาดกลาง โรงเรียนบ้านหินประกาย โรงเรียนห้วยพลู
3.เกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสะเดา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง โรงเรียนวัดบ้านมุง
4.เกียรติบัตรโรงเรียนที่ร่วมนำเสนอผลงานที่เป็น Best Practice เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง โรงเรียนบ้านหินประกาย โรงเรียนห้วยพลู

ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2